Faculty Profile

فاطمه امیری

استادیار

فاطمه امیری

مهندسی کامپیوتر / مهندسی کامپیوتر

Research Faculty

ارتباط با صنعت

  1. ارزیابی درونی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
  2. ارزیابی درونی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
  3. ارزیابی درونی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
  4. طراحی و توسعه نرم افزار داده کاوی و استقرار سیستم نوین ومستمر داده کاوی در بازار برق ایران
  5. طراحی و پیاده سازی افزونه پیش بینی جایگاه دانشگاهها در نظامهای فراگیر و موضوعی رتبه بندی جهانی و پشنهاد راهکار برای سامانه جایگاه علم و فناوری و نواوری ایران در جهان (نما)