تعداد بازدید: 568

فعالیت های تحقیقاتی گروه مهندسی کامپیوتر

شناسه: 316461
دستاوردها و افتخارات

زمینه‌های فعالیت‌ تحقیقاتی گروه:

 • بازیابی هوشمند اطلاعات
 • داده‌کاوی
 • یادگیری ماشین
 • رایانش امن
 • هوش مصنوعی
 • سیستم‌های پیچیده
 • هوش محاسباتی
 • بینایی ماشین
 • طراحی مدارهای دیجیتال
 • پردازش تصویر
 • فشرده‌سازی تصویر
 • شبکه‌های عصبی
 • یادگیری عمیق
 • حریم خصوصی و امنیت شبکه
 • مدل‌سازی مدارهای غیرخطی 
تعداد بازدید: 568

فعالیت های تحقیقاتی گروه مهندسی کامپیوتر

شناسه: 316461
دستاوردها و افتخارات

زمینه‌های فعالیت‌ تحقیقاتی گروه:

 • بازیابی هوشمند اطلاعات
 • داده‌کاوی
 • یادگیری ماشین
 • رایانش امن
 • هوش مصنوعی
 • سیستم‌های پیچیده
 • هوش محاسباتی
 • بینایی ماشین
 • طراحی مدارهای دیجیتال
 • پردازش تصویر
 • فشرده‌سازی تصویر
 • شبکه‌های عصبی
 • یادگیری عمیق
 • حریم خصوصی و امنیت شبکه
 • مدل‌سازی مدارهای غیرخطی 

اطلاعیه ها

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...